GET ile Güvenli Alışverişin Keyfini Yaşa.

Üyelik Sözleşmesi

kurumsal

www.esanafpazar.com alan adlı işbu internet sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen
aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE ’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE
’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.
KULLANIM KOŞULLARI
1. Bu SİTE ‘de sunulan hizmetler ESNAFACANVER E-TİCARET ANONOM ŞİRKETİ (bundan böyle kısaca
"ESNAFACANVER" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE ‘ye ilişkin tüm hakların yasal sahibi
ESNAFACANVER olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi ESNAFACANVER ’e aittir. İş bu
kullanım koşullarını ESNAFACANVER gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE
‘de yayınlanacak ve ayni tarihten itibaren geçerli olacaktır.
2. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE ‘ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, ESNAFACANVER
tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
3. ESNAFACANVER, bu SİTE’ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme
hakkini saklı tutmaktadır.
HİZMETLERİN KAPSAMI
4. ESNAFACANVER aynı veya farklı mobil uygulamalar veya internet siteleri aracılığıyla çok kategorili ve çok
modelli e-pazaryeri (ESNAFPAZAR) ve elektronik ticaret hizmetleri (“Platform Hizmetleri”) sunan sırasıyla
elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcı olarak faaliyet göstermektedir.
Üye, işbu Sözleşme’yi onaylayarak ve/veya yönlendirmeyle gelip Platform’u indirip kullanarak ve/veya Platform
üzerinde işlem yaparak Sözleşme’de düzenlenen koşullarda Platform üyesi olmaktadır.
GENEL HÜKÜMLER
5. ÜYE, SİTE ‘ye ÜYE olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru ve güncel olduğunu
kabul eder. ÜYE, ESNAFACANVER ’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen
ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
6. ÜYE, ESNAFACANVER tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, ÜYE ’nin
söz konusu şifreyi kullanma hakki bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü
kişiler veya yetkili merciler tarafından ESNAFACANVER ‘e karsı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı,
ESNAFACANVER ’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
7. ÜYE, SİTE ’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi bastan kabul ve
taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE ’yi
bağlayacaktır.
8. ÜYE, SİTE ’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici
şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.
Ayrıca, ÜYE başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve
işlemlerde bulunamaz. İşbu hükme aykırılık halinde üçüncü kişi yahut kurumlar tarafından ESNAFACANVER ‘e
iletilebilecek her türlü talep için ESNAFACANVER ÜYE ’ye rücu edebilecektir ve bu durumda doğabilecek hukuki
ve cezai sorumluluk münhasıran ÜYE ’ye aittir.
9. SİTE ‘de ÜYE ’ler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel
görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin ESNAFACANVER ile hiçbir ilgi ve bağlantısı
yoktur. ESNAFACANVER ÜYE tarafından girilen hukuka aykırı içerikleri yayından kaldırabilir.
10. ESNAFACANVER ’in ÜYE ’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği
zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE ’nin uğrayabileceği zararlardan
dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
11. ESNAFACANVER, ÜYE verilerinin ÜYE şahsı dışındaki kişilerce okunmasından ve ÜYE yazılım ve verilerine
gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE, ESNAFACANVER çevrimiçi kanallarını
kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden ESNAFACANVER ’den tazminat talep
etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
12. ESNAFACANVER, ÜYE ’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere
uygun hareket etmek veya ESNAFACANVER ’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) ESNAFACANVER ve
ESNAFACANVER internet sitesi haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle
kanaat getirdiği hallerde ilgili mercilere açıklayabilir. SİTE ’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış
olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için
kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu
bağlamda ÜYE SİTE ’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların
doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
13. İşbu sözleşme ÜYE ’nin üyeliğini iptal etmesi veya ESNAFACANVER tarafından üyeliğinin iptal edilmesine
kadar yürürlükte kalacaktır. ESNAFACANVER ÜYE ’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi
durumunda ÜYE ’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

14. ÜYE ’nin, üyelik kaydı yapması ÜYE ’nin GİZLİLİK VE ÜYELİK SÖZLESMESİ ’nde yer alan tüm maddeleri okuduğu
ve Gizlilik ve Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme ÜYE ’nin ÜYE
olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.
15. İşbu sözleşme ÜYE ’nin üyeliğini iptal etmesi veya ESNAFACANVER tarafından üyeliğinin iptal edilmesine
kadar yürürlükte kalacaktır.
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
16. ESNAFACANVER markası ve logosu, esnafacanver.com mobil uygulamasının ve websitesinin tasarımı,
yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak ESNAFACANVER tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım,
logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ESNAFACANVER ‘in
mülkiyetindedir. ÜYE, ESNAFACANVER ’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını
ESNAFACANVER ‘in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya
bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. ÜYE, esnafacanver.com mobil uygulamasının veya websitesi’nin
bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda ESNAFACANVER ’in izni olmaksızın kullanamaz.
17. ÜYE ’nin, üçüncü kişilerin veya ESNAFACANVER ‘in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması
halinde, ÜYE, ESNAFACANVER ’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile
masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.
18. ÜYE, diğer ESNAFACANVER kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları
kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ÜYE ’ye
aittir. SİTE ’nin yazılım ve tasarımı ESNAFACANVER mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakki ve/veya diğer
fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap
edilemez ve değiştirilemez.
19. Bu internet sitesinde adi geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri
mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. ÜYE, işbu hükmü ihlal etmesi halinde ESNAFACANVER ’in
uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
SORUMLULUGUN SINIRLANDIRILMASI
20. ESNAFACANVER, SİTE ’ye erişilmesi, SİTE ’nin ya da SİTE ’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs.
kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, hâksiz fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan
ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.
21. ESNAFACANVER, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye
uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE ’ye ya da link verilen
diğer internet sitelerine erişilmesi ya da SİTE ’nin kullanılması ile ESNAFACANVER ‘nin, kullanım/ziyaret
sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar
ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.
SÖZLEŞMENİN DEVRİ
22. ESNAFACANVER, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak
ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi
geçersizdir.
MÜCBIR SEBEPLER
23. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ESNAFACANVER işbu ÜYELIK SÖZLEŞMESİ ’ni geç ifa
etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ESNAFACANVER
açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ESNAFACANVER
‘nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
24. İşbu ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ’nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve işbu ihtilafların
çözümlenmesinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. ESNAFACANVER ‘in, ÜYE ’nin bulunduğu
ülkede dava açma hakki saklıdır.
YÜRÜRLÜK VE KABUL
25. İşbu ÜYELIK SÖZLESMESI, ESNAFACANVER tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.
ÜYE ’ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE ’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ESNAFACANVER, dilediği
zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi
belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Kayıt Ol İNDİRİMLERDEN Haberdar Ol

İndirimlerden Haberdar Olmak İçin Mailini Kaydet.