GET ile Güvenli Alışverişin Keyfini Yaşa.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

kurumsal

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ( Sözleşme ), Alıcı ve Satıcı arasında aşağıda belirtilen hüküm ve
şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur. Alıcı ve Satıcı, Sözleşme kapsamında
birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.
2. TANIMLAR
Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı
açıklamaları ifade edeceklerdir.
ALICI :Bir Mal veya Hizmet’i ticari veya mesleki olmayan
amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek kişiyi,

Bakanlık : Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nı,
Banka : 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca kurulan lisanslı
kuruluşları,

ESNAFACANVER, ESNAFPAZAR veya Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı:
Oluşturduğu sistem ile Satıcı’nın Ürün/Hizmet’i satışa sunduğu Platform’u işleten ve Satıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ESNAFACANVER E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ni,

Hizmet :Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen Ürün sağlama dışındaki her
türlü tüketici işleminin konusunu,Kanun : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
Kargo Şirketi:
Ürün’ün Alıcı’ya ulaştırılmasını, iade süreçlerinde Alıcı’dan alınarak Satıcı veya ESNAFPAZAR’a ulaştırılmasını sağlayan anlaşmalı kargo veya lojistik şirketini,

Ön Bilgilendirme Formu:Sözleşme kurulmadan ya da buna karşılık herhangi bir teklif Alıcı tarafından kabul edilmeden önce Alıcı’yı Yönetmelik’te belirtilen asgari hususlar konusunda
bilgilendirmek için hazırlanan formu,

Platform : ESNAFPAZAR’a ait www.esnafpazar.com adlı internet
sitesini ve mobil uygulamasını,Satıcı : Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye Ürün/Hizmet sunan ya da
Ürün/Hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden ve Sözleşme’nin 5. maddesinde bilgileri bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

Sözleşme : Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen Sözleşme’yi, Ürün :Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı
taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malı,

Yönetmelik : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni ifade eder.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
3.1. Sözleşme’nin konusu Alıcı nın, Platform’da, Ürün/Hizmet’in satın alınmasına yönelik elektronik
olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip Ürün/Hizmet’in satışı ve teslimi ile ilgili
olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi
olup Taraflar, Sözleşme tahtında Kanun ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve
sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
3.2. Sözleşme’nin akdedilmesi Taraflar’ın ayrı ayrı ESNAFPAZAR ile akdetmiş oldukları sözleşmelerin
hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup, Taraflar, ESNAFPAZAR’ın Ürün/Hizmet’in satışına ve
Sözleşme’ye herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında Taraflar’ın
yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde kendisine yüklenmiş
olanlar hariç olmak üzere herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul, beyan ve
taahhüt ederler.
3.3. Mevzuat uyarınca aşağıdaki Ürün/Hizmet satışları Sözleşme’nin kapsamında değildir.
a) Finansal hizmetler,
b) Otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar,
c) Halka açık telefon vasıtasıyla telekomünikasyon operatörleriyle bu telefonun kullanımı,
d) Bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler,
e) Taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı,
f) Konut kiralama,
g) Paket turlar,
h) Devre mülk, devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya değişimi,
i) Yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde
tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesi,
j) Yolcu taşıma hizmetleri,
k) Ürünlerin montaj, bakım ve onarımı,
l) Bakımevi hizmetleri, çocuk, yaşlı ya da hasta bakımı gibi ailelerin ve kişilerin desteklenmesine
yönelik sosyal hizmetler.

m) Kısa mesaj aracılığıyla kurulan ve eş zamanlı olarak tamamen ifa edilen abonelik içermeyen katma
değerli elektronik haberleşme Hizmetleri ile 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu
kapsamındaki bağışlar ve kamu kurumlarınca sunulan katma değerli elektronik haberleşme
hizmetleri.
4. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
Alıcı, siparişin oluşturması ve Sözleşme’nin kurulmasından önce, gerek Platform’un ilgili sayfaları ve
kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamalar, gerek Sözleşme, gerek Ön Bilgilendirme Formu gerekse de
sair şekillerde, aşağıda yer verilenler de dahil olmak üzere Sözleşme’nin akdi ve uygulaması ile ilgili
tüm hususlar hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini ve bunları okuyup anladığını kabul,
beyan ve taahhüt eder.
a) Ürün/Hizmet’in temel nitelikleri,
b) Satıcı nın adı veya unvanı, MERSİS numarası veya vergi kimlik numarası ve iletişim bilgileri ile diğer
tanıtıcı bilgileri,
c) Ürün/Hizmet in Platform’dan alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin
düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
d) Satıcı nın mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve İTO nun meslek ile ilgili
öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 0 486,
www.ito.org.tr)
e)ESNAFPAZAR tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve
elektronik iletişim kuralları ile Alıcı’nın bu hususlarda ESNAFPAZAR’a verdiği izinlerin kapsamı,
Alıcı’nın kanuni hakları, Satıcı’nın hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri,
f) Ürün/Hizmet için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
g) Ürün/Hizmet için kabul edilen ödeme yöntem-araçları, Ürün/Hizmet’in vergiler dahil toplam satış
fiyatı,
h) Ürün/Hizmet in Alıcı’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslimat-kargo masrafları gibi ek
masraflar hakkında bilgiler,
i) Ürün/Hizmet ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ve süresi ile Sözleşme nin ifasına
ilişkin diğer bilgiler ve Taraflar’ın bu hususlardaki sorumlulukları,
j) Alıcı’nın cayma hakkını kullanamadığı durumlarda bu haktan faydalanamayacağına veya hakkın
süresinde kullanılmaması da dahil olmak üzere hangi koşullarda bu hakkı kaybedeceğine ilişkin bilgi,
k) Alıcı’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü, Satıcı’nın
iade için öngördüğü Kargo Şirketi’ne ilişkin bilgi ve tüm mali hususlar (iade yöntemi ile masrafı,
Sözleşme konusu bedelin iadesi ve iade sırasında Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları
sebebiyle yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
l) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,
m) Satıcı’nın talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar
ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,
n) Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,

o) Alıcı’nın Platform’da dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının
(özel şartlar) detayları,
p) Satıcı’nın bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da
yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi,
q) Mahiyetine göre Sözleşme de yer alan diğer tüm satış şartları ile Sözleşme Alıcı tarafından
Platform’da onaylanarak kurulduktan sonra Sözleşme’nin Alıcı’nın talebi halinde Alıcı’ya elektronik
posta ile gönderileceği ve Alıcı tarafından Sözleşme’ye üyelik hesabından erişilebileceğine ilişkin bilgi,
r) Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın, başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine
yapabileceğine ilişkin bilgi.
5. ALICI, SATICI, ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICI VE FATURA BİLGİLERİ ALICI BİLGİLERİ
Teslim Edilecek Kişi : Emre Senturk
Teslimat Adresi : Mansuroğlu Mah. Ankara CD. No:47, Mavi Plaza,D:610 /İzmir
Telefon : 532*****72
Faks : 532*****72
E-posta/Kullanıcı Adı :SATICI BİLGİLERİ
Satıcının Ticaret Unvanı / Adı ve
Soyadı : MUHAMMET YUSUF BAHAR
Satıcının Adresi : 2/22 SOKAK NUMARA: 8
Satıcının Mersis Numarası : 1970628201600013
Satıcının Vergi Kimlik Numarası : 1310569310
Satıcının Telefonu : 5433081700
Satıcının Faks Numarası : 5433081700
Satıcı KEP ve E-posta Bilgileri: muhammetyusuf.bahar@hs01.kep.tr

ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ
Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Unvanı : ESNAFACANVER E-TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Adresi:
BAHÇELERARASI MAH.MİTHATPAŞA CAD. BAL-PA BLOK NO:22 İÇ KAPI NO:5  BALÇOVA/İZMİR
Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Mersis Numarası : 0380124111300001
Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Vergi Kimlik Numarası : 3801241113 / BALÇOVA VERGİ DAİRESİ
Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Telefonu : 0 232 328 2 328
Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Faks Numarası : 0 232 328 2 328
Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Şikâyet/Öneri Kanalları :
0 232 328 2 328 telefon numarası üzerinden ve Platform’da yer alan “Esnafpazar Asistan’a Sor” başlıklı alandan şikayet ve
öneriler iletilebilecektir.

FATURA BİLGİLERİ
Ticari Unvanı / Adı ve Soyadı : Emre Senturk
Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası :
Adres : Mansuroğlu Mah. Ankara CD. No:47, Mavi Plaza,D:610 /İzmir
Telefon : 532*****72
Faks : 532*****72
E-posta/Kullanıcı Adı : emresenturk91@gmail.com
Fatura Teslim :Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile
birlikte ve/veya e-fatura yöntemiyle elektronik posta adresine
teslim edilecektir.

6. ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ
6.1. Ürün/Hizmet’in temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, fiyatı) Platform’da
yer almakta olup Platform üzerinden detaylı şekilde incelenebilecektir.
6.2.Ürün/Hizmet karşılığında ödenecek tüm tutarlar (tüm vergiler dahil satış fiyatı, kargo bedeli, taksit
farkı tutarı, açık pazar ve/veya diğer butiklerinden eş zamanlı olarak gerçekleştirilen alışverişlerde hak
kazanılan toplam indirim tutarı vb.) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün/Hizmet Açıklaması Adet Peşin Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil)
14bnt500-01-sr Sarı Unisex Büyük Boy 1 1493.53 TL 1493.53 TL
Kargo Tutarı - 29.99 TL 29.99 TL
1.000 TL ye %3 İndirim - 44.81 TL 44.81 TL
150 TL ve Üzeri Kargo Bedava (Satıcı
Karşılar) - 29.99 TL 29.99 TL

    Toplam 1448.72 TL
Teslimat Adresi : Mansuroğlu Mah. Ankara CD. No:47, Mavi
Plaza,D:610 /İzmir
Teslim Edilecek Kişi : Emre Senturk
Fatura Adresi : Mansuroğlu Mah. Ankara CD. No:47, Mavi
Plaza,D:610 /İzmir
Sipariş Tarihi : 11.12.2023
Teslim Şekli : Alıcıya Teslim
Teslimat Süresi* : En geç 30 gün
Kargo Şirketi’ne Teslim Süresi** : 2023-12-12
*Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.
**Belirtilen süre teslimatın taahhüdü değildir, satıcı tarafından kargo şirketine teslim edilme süresini
ifade eder.
6.3.SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, “ESNAFPAZAR ALICI GÜVENCESİ” KAPSAMINDA SATICI ADINA,
ESNAFPAZAR TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN BEDELİNİ ESNAFPAZAR’A
ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICI’YA ÖDEMİŞ SAYILACAK VE BİR DAHA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
ALTINA GİRMEYECEKTİR. ALICI’NIN İLGİLİ MEVZUAT KAPSAMINDA İADE HAKLARI SAKLIDIR.
7. GENEL HÜKÜMLER
7.1. Satıcı, Ürün/Hizmet’i eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri,
kullanım kılavuzları ile mevzuat gereği Ürün/Hizmet’le birlikte teslim etmesi gereken sair bilgi ve
belgeler ile teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.2. Ürün, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişiye, taahhüt edilen teslim süresi içerisinde
ve her halükârda 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile, Alıcı’nın Platform’da belirtmiş
olduğu teslimat adresine Kargo Şirketi tarafından teslim edilir. Bu süre içerisinde Satıcı’nın edimini
yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşme yi feshedebilecektir. Ancak Alıcı’nın isteği veya kişisel

ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürün/Hizmet satışlarında teslim süresi ilgili 30 (otuz) günü
aşabilecektir. Ayrıca, sipariş durumu “Ön Sipariş” veya “Sipariş Üzerine Üretim” olarak belirtilen
Ürün/Hizmet için teslimat süresi de 30 (otuz) günü aşabilecek olup Alıcı, Alıcı’nın isteği veya kişisel
ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan “Sipariş Üzerine Üretim” ya da “Ön Sipariş” statüsünde olan bir
Ürün/Hizmet satın aldığında teslimatın 30 (otuz) gün içerisinde yapılmaması dolayısıyla Sözleşme’yi
feshedemeyecektir.
7.3. Satıcı Ürün’ü Kargo Şirketi aracılığı ile Alıcı’ya göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo
Şirketi’nin Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde Alıcı’nın Ürün’ü Kargo Şirketi’nin Satıcı
tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir.
7.4. Alıcı’nın herhangi bir nedenle Ürün/Hizmet’i teslim almaması halinde, Alıcı’nın Ürün/Hizmet’i
iade ettiği kabul edilecek olup bu halde, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere Alıcı’dan tahsil
edilen tüm ödemeler yasal süresi içerisinde Alıcı’ya iade edilecektir.
7.5. Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin teslim anında adreste bulunmaması
durumunda Alıcı nın Ürün/Hizmet’i geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından
kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir.
7.6. Ürün/Hizmet’in teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Platform’da
teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı ya ait olacaktır.
7.7. Satıcı, Sözleşme den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı Platform üzerinden
bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle muadil bir Ürün/Hizmet tedarik edebilecektir.
7.8. Ürün/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı’nın bu durumu
öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya yazılı olarak veya veri saklayıcısı ile bildirmesi ve
varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren
en geç 14 (ondört) gün içinde iade etmesi zorunludur. Ürün/Hizmet’in stokta bulunmaması durumu,
Ürün/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.
7.9. Alıcı, Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı, ayıplı
veya eksik Ürün/Hizmet’i teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün/Hizmet’in hasarsız ve sağlam
olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma
hakkı kullanılacaksa Ürün/Hizmet kullanılmamalı ve Ürün/Hizmet faturası ve teslim sırasında Alıcı’ya
iletilen diğer tüm belgeler (örneğin garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb.) ile birlikte iade edilmesi
gerekmektedir.
7.10. Alıcı, Sözleşme konusu bedeli ödemekle yükümlü olup, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu
bedelin ödenmemesinin ve/veya Banka kayıtlarında iptal edilmesinin Satıcı’nın Ürün/Hizmet’i teslim
yükümlülüğü ile Sözleşme’den kaynaklanan sair yükümlülüklerinin sona ereceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder. Alıcı, herhangi bir sebeple Banka tarafından başarısız kodu gönderilen ancak buna
rağmen Banka tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin olarak, Satıcı’nın herhangi bir
sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.11. Alıcı, Ürün’ün teslim edilmesinden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız
kullanılması sonucunda Sözleşme konusu bedelin ilgili Banka tarafından Satıcı’ya ödenmemesi
halinde, Alıcı Ürün’ü 3 (üç) gün içerisinde iade masrafları Alıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade
edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.12. Sözleşme kapsamında herhangi bir nedenle Alıcı’ya bedel iadesi yapılması gereken durumlarda,
Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış olması halinde, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın

banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı
bulabileceğini, bu tutarın Satıcı tarafından Banka’ya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması
halinin tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğunu ve olası gecikmelerde Banka’nın sorumlu
olduğunu ve bunlar için ESNAFPAZAR’ı ve Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
7.13. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürün/Hizmet’in
Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi
halinde, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir
önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin Banka’dan kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin
yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edilebilecektir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin
etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, söz konusu taleplerin 24 (yirmidört) saat
içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
7.14. Sipariş edilmeyen Ürün/Hizmet’in gönderilmesi durumunda, Alıcı’ya karşı herhangi bir hak ileri
sürülemez. Bu hallerde, Alıcı’nın sessiz kalması ya da söz konusu Ürün/Hizmet’i kullanmış olması,
sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz.
7.15. Alıcı’nın sipariş edebileceği Ürün/Hizmet adetlerine Platform’dan yapılacak duyurularla kısıt
getirilebilir. Alıcı’nın Platform’dan yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde Ürün/Hizmet sipariş
etmek istemesi halinde sipariş vermesi engellenebilecek, siparişi verdikten sonra belirtilen adedin
üstünde sipariş verdiğinin tespit edebilmesi halinde ise belirtilen adedin üstündeki siparişleri iptal
edilebilecek ve bu halde varsa iptal edilen siparişlere ilişkin teslimat masrafları da dâhil olmak üzere
tahsil edilen tüm ödemeler yasal süresi içerisinde Alıcı’ya iade edilecektir. Alıcı işbu hususları kabul
ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerinin engellenebileceği ve iptal
edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.16 Satıcı’nın herhangi bir sebeple tedarik edemediği siparişler, Alıcı’nın onayının alınması halinde,
mevzuattaki yasal teslim süresini aşmamak ve Alıcı’nın Ürün/Hizmet ile aynı özellikleri haiz olmak
kaydıyla, bir başka satıcıya aktarılabilecektir. Böyle bir durumda Ürün/Hizmet yeni satıcı tarafından
Alıcı’ya gönderilecek olup Sözleşme yeni satıcı ile Alıcı arasında kurulmuş olacaktır. Bu halde, Alıcı’ya
herhangi bir ek bedel, ücret ve/veya masraf yansıtılmayacaktır.
7.17. Alıcı tüketici sıfatıyla talep, şikayet ve önerilerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini
kullanmak suretiyle ve/veya Platform’un sağladığı kanallarla (0 212 xxxxx telefon numarası üzerinden)
ulaştırabilecektir.
8. ÖZEL ŞARTLAR
8.1. Alıcı, aksi belirtilmedikçe, Platform’da birden fazla mağazadan tek bir sepette alışveriş
yapabilecektir. Aynı sepet içerisinde farklı mağazadan alınan her bir Ürün/Hizmet için Satıcı
tarafından birden fazla fatura kesilebilecektir. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir
ki, Satıcı, Alıcı’nın farklı butiklerden aldığı Ürün/Hizmet’in teslimatını mevzuattaki yasal süre içerisinde
kalmak koşuluyla farklı zamanlarda gerçekleştirebilecektir.
8.2. Alıcı’nın vereceği siparişlerde kurumsal fatura seçeneğini seçmesi durumunda Satıcı, Alıcı
tarafından Platform üzerinden bildirilecek vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgilerini kullanarak
kurumsal fatura düzenleyecektir. Faturada yer alması gereken bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz
girilmesi tamamen Alıcı’nın sorumluluğunda olup, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat Alıcı
sorumludur.

8.3. Platform üzerinden kredi kart ile ödeme yapılması halinde, Banka tarafından kampanyalar
düzenlenerek Alıcı tarafından seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulanabilecek
veya taksit erteleme gibi ek hizmetler sunulabilecektir. Bu tür kampanyalar Banka’nın
inisiyatifindedir. Alıcı’nın kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine
bölünerek kredi kartı özetine Banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat
farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planlarının oluşturulması
Banka’nın inisiyatifindedir.
8.4. Dijital ürünler fiziki gönderime uygun olmayıp, teslimat ürün niteliğine göre şartlarında belirtilen
şekilde gerçekleştirilecektir. Sözleşme’nin yer alıp da teslimat şekilleri vb. gibi fiziki ürünler için geçerli
olan düzenlemeler dijital ürünlere uygulanmayacak olup bu maddelerdeki düzenlemeler uygulanabilir
olduğu ölçüde ürün şartlarında belirtilen koşul ve açıklamalara uygun olacak şeklinde
yorumlanmalıdır.
8.5. Sipariş verilen Ürün’ün elektrikli motosiklet olması halinde kurulumu gerçekleştikten veya tescil
işlemi yapılıp ruhsatlandıktan sonra Platform üzerinden iadesi mümkün olmamaktadır.
8.6. Platformda satışa sunulan Ürün/Hizmetler yalnızca Satıcı tarafından belirlenen sınırlı
lokasyonlara (il/ilçe/bölge) teslim edilmek üzere satışa sunulabilecek olup, sipariş sürecinde Alıcı nın
bu ürün/hizmetler için teslimat adresini Satıcı tarafından belirlenmiş olan lokasyonlardan biri dışında
seçmesi halinde ilgili sipariş verilemeyecek/satın alım gerçekleşmeyecektir.
8.7. Türkiye Cumhuriyeti resmi kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli yürütülen  Depreme Yardım
Seferberliği  ve benzeri seferberlik ve yardım işlemleriyle bağlantılı siparişlerde (ö: koli yardımı, vb.),
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1-h maddesi gereği cayma hakkı kullanılamayacaktır.
9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR
9.1. Satıcı, işbu sözleşme kapsamındaki kişisel verileri sadece Ürün/Hizmet’in sunulması amacıyla
sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, (“KVKK”) ikincil mevzuata ve Kişisel
Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak işleyecektir. Satıcı, Platform üzerinden eriştiği kişisel
veriler haricinde Alıcı’nın kişisel verilerini işlemeyeceğini ve Platform üzerinden sağlanan yöntemler
dışında Alıcı ile harici olarak iletişime geçmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2. Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında sağladığı kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu
kontrol etmekle, bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamak, ilgisiz kişilerce erişilememesi için virüs ve
benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil gerekli tedbirleri almak ve söz konusu kişisel verilerin
güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan ve üçüncü kişilerden gelen
taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.3. Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen
kullanımı konusunda; Satıcı nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-
sınai haklar ve mülkiyet hakları ESNAFPAZAR’a aittir.
10. CAYMA HAKKI
10.1. Alıcı, 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin
Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir.
10.2. Cayma hakkı süresi, Hizmet için Sözleşme’nin kurulduğu gün; Ürün için Alıcı’nın veya Alıcı
tarafından belirlenen üçüncü kişinin Ürün’ü teslim aldığı gün başlar. Ancak Alıcı, Sözleşme’nin
kurulmasından Ürün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

10.3. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen Ürün’de, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü
kişinin son Ürün’ü teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan Ürün’de, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son
parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca Ürün’ün düzenli tesliminin yapıldığı durumlarda, Alıcı veya Alıcı tarafından
belirlenen üçüncü kişinin ilk Ürün’ü teslim aldığı gün
esas alınır.
10.4. Ürün teslimi ile Hizmet ifasının birlikte olduğu durumlarda, Ürün teslimine ilişkin cayma hakkı
hükümleri uygulanır.
10.5. Satıcı;
a) Ürün ün teslimi veya Hizmet’in ifasından önce Alıcı’nın cayma hakkını kullanması durumunda
cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren,
b) Ürün’ün tesliminden sonra Alıcı’nın cayma hakkını kullanması durumunda, cayma bildiriminin
kendisine ulaştığı tarih itibarıyla bedel Satıcı’ya aktarılmamışsa cayma hakkına konu Ürün’ün, iade için
öngörülen Kargo Şirketi’ne teslim edildiği tarihten veya iade için öngörülenin haricinde bir Kargo
Şirketi ile iade edilmesi durumunda da Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren,
c) Alıcı’nın siparişinin yasal süre içerisinde teslim edilememesi nedeniyle Sözleşme’yi fesih hakkını
kullanması durumunda fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren
15 (onbeş) gün içinde, tahsil ettiği Sözleşme konusu bedeli ile teslimat masraflarının Alıcı’ya
iadesinden sorumludur.
10.6. Cayma hakkı bildiriminin ve Sözleşme’ye ilişkin diğer bildirimlerin mevzuata uygun ve süresi
içerisinde Platform’da belirtilen ESNAFPAZAR’a ve/veya Satıcı’ya ait iletişim kanallarından yapılması
şarttır. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına https://www.esnafpazar.com/iletisim.html
linkinden ulaşılabilmektedir.
10.7. Cayma hakkının kullanılması halinde:
a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (ondört) gün içerisinde Ürün’ü Satıcı ya Kargo
Şirketi’yle geri gönderir.
b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Ürün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve varsa
Ürün ile birlikte hediye edilen diğer Ürünler’in de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi
gerekmektedir.
10.8. Alıcı cayma süresi içinde Ürün’ü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun
bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
10.9. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Sözleşme konusu bedeller
Alıcı’ya Alıcı’nın ödeme yöntemi ile iade edilmektedir. Ürün/Hizmet, Satıcı ya iade edilirken,
Ürün/Hizmet’in teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade
edilmesi gerekmektedir. Alıcı’nın kurumsal fatura istemesi halinde ilgili Ürün/Hizmet iadesi için iade
faturası kesmesi veya mümkünse süresi içerisinde ticari faturayı kendi sistemlerinden reddetmesi
gerekmektedir.

10.10. Alıcı iade edeceği Ürün/Hizmet’i Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı nın Kargo Şirketi
ile Satıcı ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı ya aittir. İade için Alıcı’nın bulunduğu yerde
Satıcı’nın Kargo Şirketi şubesi bulunmaması halinde, Alıcı Ürün’ü herhangi bir Kargo Şirketi’yle
gönderebilecektir. Bu halde iade kargo bedeli ve Ürün’ün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı
sorumludur.
10.11. Alıcı cayma hakkını işbu maddede belirtilen süre ve usuller dahilinde kullanacak olup aksi
halde cayma hakkını kaybedecektir.
11. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
11.1. Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya ESNAFPAZAR’ın
kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan;
iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara
ilişkin sözleşmeler,
f)Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması
halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin
sözleşmeler,
g)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine
ilişkin sözleşmeler,
h)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama,
yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine
ilişkin sözleşmeler,
i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara
ilişkin sözleşmeler,
j) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin
sözleşmeler,
cayma hakkı kullanılamayacak; bu siparişler bakımından Platform üzerinden iade kodu da
oluşturulamayacaktır.
11.2. Ürün/Hizmet’in Yönetmelik in uygulama alanı dışında bırakılmış olan (Sözleşme’nin 3.3.
maddesinde listelenmiştir) Ürün/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı
arasındaki hukuki ilişkiye Yönetmelik hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı
kullanılamayacak; bu siparişler bakımından Platform üzerinden iade kodu da oluşturulamayacaktır.
11.3. Platform üzerinden elektronik kod satın alındığı durumlarda bahse konu siparişlerde Yönetmelik
gereği cayma hakkı söz konusu olmayacaktır. Bu siparişler bakımından Platform üzerinden iade kodu
da oluşturulamayacaktır.
12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

12.1. Sözleşme’nin uygulanmasında, Bakanlık’ça ilan edilen değerlere uygun olarak Alıcı’nın
Ürün/Hizmet’i satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici
Mahkemeleri yetkilidir.
13. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
13.1. Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu
haller dışında, yazılı olarak yapılacaktır.
13.2. Alıcı, Sözleşme den doğabilecek ihtilaflarda ESNAFPAZAR’ın ve Satıcı’nın ticari defter, bilgisayar,
kayıt ve diğer belgelerinin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk
Muhakemeleri Kanunu nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul,
beyan ve taahhüt eder.
14. YÜRÜRLÜK
14.1. 14 (on dört) maddeden ibaret Sözleşme, Taraflar’ca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından
elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’nin bir nüshası
Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca elektronik posta ile de
gönderilebilecektir.

Kayıt Ol İNDİRİMLERDEN Haberdar Ol

İndirimlerden Haberdar Olmak İçin Mailini Kaydet.